Demo ukázka - free.fanet.cz
Fakturace Net Fakturace Net

Seznam účetní osnovy

 
  Účet Název účetní osnovy Druh Typ Pod Typ Opravkový Vnitropodnikový Technický Účet Převodu
  010000 Dlouhodobý nehmotný majetek Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 010000
  011000 Zřizovací výdaje Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 011000
  012000 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 012000
  013000 Software Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 013000
  014000 Ocenitelná práva Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 014000
  015000 Goodwill Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 015000
  019000 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 019000
  021000 Stavby Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 021000
  022000 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 022000
  025000 Pěstitelské celky trvalých porostů Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 025000
  026000 Základní stádo, tažná zvířata Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 026000
  029000 Jiný dlouhodobý hmotný majetek Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 029000
  031000 Pozemky Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 031000
  032000 Umělecká díla a sbírky Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 032000
  040000 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 040000
  041000 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 041000
  042000 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 042000
  043000 Pořízení dlouhodobého finančního majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 043000
  050000 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 050000
  051000 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 051000
  052000 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 052000
  053000 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 053000
  061000 Podíly v ovládaných a řízených osobách Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 061000
  062000 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 062000
  063000 Ostatní cenné papíry a vklady Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 063000
  065000 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 065000
  066000 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 066000
  067000 Ostatní půjčky Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 067000
  069000 Jiný dlouhodobý finanční majetek Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 069000
  070000 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 070000
  071000 Oprávky ke zřizovacím výdajům Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 071000
  072000 Oprávky k nehmot.výsledkům výzkumu a vývoje Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 072000
  073000 Oprávky k softwaru Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 073000
  074000 Oprávky k ocenitelným právům Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 074000
  075000 Oprávky ke goodwillu Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 075000
  079000 Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 079000
  081000 Oprávky ke stavbám Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 081000
  082000 Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 082000
  085000 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 085000
  086000 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 086000
  089000 Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 089000
  091000 Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 091000
  092000 Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 092000
  093000 Opravná položka k dlouhodobému nedokočenému nehmotnému majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 093000
  094000 Opravná položka k dlouhodobému nedokočenému hmotnému majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 094000
  095000 Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 095000
  096000 Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 096000
  097000 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 097000
  098000 Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ano Ne Ne 098000
  111000 Pořízení materiálu Rozvahový Aktivní Nesledovat saldo Ne Ne Ne 111000

Co je to účetní osnova?

Všechny účetní jednotky jsou povinny na základě účetní osnovy sestavit účtový rozvrh, v němž jsou uvedeny účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky. Jak účetní osnova vypadá a jakou vyhláškou je stanovena?

Při vedení účetnictví je zapotřebí dodržovat zákon o účetnictví, kde je směrná účtová osnova a účtový rozvrh upraven § 14 a dále také vyhláškou 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (např. účtová osnova). Účtový rozvrh si tvoří každá účetní jednotka sama, ale musí vycházet z účtové osnovy.

Účtová osnova = 10 účtových tříd Co to je vlastně účtová osnova? Jde o seznam účtových tříd a skupin (případně syntetických účtů), jejichž uspořádání a označení je pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření závazné. Účtovou osnovu tvoří 10 účtových tříd (0 - dlouhodobý majetek, 1 - zásoby, 2 - krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, 3 - zúčtovací vztahy, 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky, 5 - náklady, 6 - výnosy, 7 - závěrkové a podrozvahové účty, 8 a 9 - vnitropodnikové účetnictví)

Jak stanovit účtový rozvrh? Každý syntetický účet má trojmístné označení, kde první číslo je číslo účtové třídy, druhé číslo je číslo účtové skupiny (obě se řídí účtovou osnovou) a třetí číslo je vlastní číslo syntetického účtu účetní jednotky (to si může vybrat sama). Pokud to vyžaduje organizační struktura společnosti, dochází k dalšímu členění na analytické účty (většinou další tři číslice). Například syntetický účet Zboží se tak může složit z několika analytických účtů podle druhu zboží apod.

Účtový rozvrh v členění pouze na účtové skupiny Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy. Při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis podrobnější členění. Analytické a podrozvahové účty jsou v kompetenci účetní jednotky Každá společnost si může pro své účetní účely zřizovat analytické a podrozvahové účty dle svého uvážení. Je samozřejmě však potřeba dodržovat zákonné normy. Analytické účty se, jak již bylo řečeno, vytvářejí v rámci syntetických účtů. Analytické účty zajišťují členění syntetických účtů například podle účetní závěrky, požadavků právních předpisů a případně dalších potřeb účetní jednotky. Účtová osnova stanovená vyhláškou Směrná účetní osnova je uvedena v příloze č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
06 – Dlouhodobý finanční majetek
07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku

Účtová třída 1 – Zásoby
11 – Materiál
12 – Zásoby vlastní výroby
13 – Zboží
15 - Poskytnuté zálohy na zásoby
19 – Opravné položky k zásobám

Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
21 – Peníze
22 – Účty v bankách
23 – Krátkodobé bankovní úvěry
24 – Krátkodobé finanční výpomoci
25 – Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek
26 – Převody mezi finančními účty
29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
32 – Závazky (krátkodobé)
33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
34 – Zúčtování daní a dotací
35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva
36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva
37 – Jiné pohledávky a závazky
38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
43 – Výsledek hospodaření
45 – Rezervy
46 – Dlouhodobé bankovní úvěry
47 – Dlouhodobé závazky
48 – Odložený daňový závazek a pohledávka
49 – Individuální podnikatel

Účtová třída 5 – Náklady
50 – Spotřebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobní náklady
53 – Daně a poplatky
54 – Jiné provozní náklady
55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
56 – Finanční náklady
57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
58 – Mimořádné náklady
59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

Účtová třída 6 – Výnosy
60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti
62 – Aktivace
64 – Jiné provozní výnosy
66 – Finanční výnosy
68 – Mimořádné výnosy
69 – Převodové účty

Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
70 – Účty rozvažné
71 – Účet zisků a ztrát
75 až 79 – Podrozvahové účty Účtové třídy 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví

 

FakturaceNet - online agenda    FaNet - online agenda
FUNKCE - Úvod | Obrazovky vše | Přihlásit | Registrace | o firmě, spolupráce | ceny a provize
ÚČETNICTVÍ - Banky SWIFT, BIC | K.Symboly | Osnova | Členění DPH | Předkontace
DIAGRAMY, NÁVODY - Příjemka na sklad | Výdejka ze skladu | Fakturace Základní Schema | Příjem sklad TXT | Výdej sklad TXT
Webhosting-domeny.info Webhosting-domeny.info PageRank Seo servis Rank CZ