Demo ukázka - free.fanet.cz
Fakturace Net Fakturace Net

Seznam předkontací, zkratka, MD, D

 
  Zkratka Popis předkontace MD D
  BP001 Úhrada odběratele xxxxxx 311000
  BP002 Převod peněz z pokladny xxxxxx 261000
  BP003 Úrok na BÚ xxxxxx 662000
  BP004 Úhrada pohledávky za společníkem xxxxxx 353000
  BP005 Úhrada zálohy xxxxxx 324000
  BP006 Kurzové rozdíly k 31.12. xxxxxx 663000
  BV001 Úhrada faktury dodavatele 321000 xxxxxx
  BV002 Úhrada soc. a zdr. pojištění 336000 xxxxxx
  BV003 Úhrada daně ze záv. činnosti 342000 xxxxxx
  BV004 Převod hotovosti do pokladny 261000 xxxxxx
  BV005 Poplatky 568000 xxxxxx
  BV006 Úhrada daně z příjmů 341000 xxxxxx
  BV007 Kurzové rozdíly k 31.12. 563000 xxxxxx
  FV001 Tržby za zboží 311000 604000
  FV002 Tržby za služby 311000 602000
  FV003 Zálohová faktura 324000 324000
  FV004 Vydaný dobropis - zboží 311000 604000
  FV005 Vydaný dobropis - služby 311000 602000
  FV006 Vyúčtování zálohové faktury fakturou finální 311000 324000
  INT001 Základní kapitál - předpis 353000 411000
  INT002 Zařazení dlouhodobého HM do užívání 022000 042000
  INT003 Tvorba zákonné rezervy 552000 451000
  INT004 Tvorba rezervy na kurzové ztráty 574000 454000
  INT005 Zúčtování zákonných rezerv 451000 652000
  INT006 Tvorba opravné položky k dlouhodobému NM 559000 091000
  INT007 Tvorba opravné položky k dlouhodobému HM 559000 092000
  INT008 Tvorba opravné položky k pohledávkám-zákonné 558000 391000
  INT009 Čerpání opravné položky k dlouhodobému NM 091000 659000
  INT010 Čerpání opravné položky k dlouhodobému HM 092000 659000
  INT011 Čerpání opravné položky k pohledávkám-zákonné 391000 658000
  INT012 Zúčtování leasingu do nákladů 518000 381000
  INT013 Mzdové náklady - zaměstnanci 521000 331000
  INT014 Sociální pojištění - zaměstnavatel 524000 336000
  INT015 Zdravotní pojištění - zaměstnavatel 524000 336000
  INT016 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 551000 082000
  INT017 Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 551000 079000
  INT018 Manko materiálu-do normy 501000 112000
  INT019 Manko zboží-do normy 504000 132000
  INT020 Přebytek nedokončené výroby 121000 611000
  INT021 Kurzový zisk - pohledávky 315000 663000
  INT022 Kurzová ztráta - pohledávky 563000 315000
  INT023 Kurzový zisk - závazky 325000 663000
  INT024 Kurzová ztráta - závazky 563000 325000
  INT025 Kurzový zisk k 31. 12. - bankovní účet 221000 663000
  INT026 Kurzová ztráta k 31. 12. - bankovní účet 563000 221000
  INT027 Kurzový zisk k 31. 12. - pokladna 211000 663000
  INT028 Kurzová ztráta k 31. 12. - pokladna 563000 211000
  INT029 Převod HV - zákonný rezervní fond 431000 421000
  INT030 Převod HV - společníci 431000 364000
  INT031 Předpis daň z příjmů 591000 341000
  INT032 Převod HV - nerozdělený zisk 431000 428000
  INT033 Kurzová ztráta - faktury přijaté 563000 321000
  INT034 Kurzový zisk - faktury přijaté 321000 663000
  INT035 Kurzová ztráta - faktury vydané 563000 311000
  INT036 Kurzový zisk - faktury vydané 311000 663000
  PF001 Nákup zboží - sklad B 504000 321000
  PF002 Opravy a udržování 511000 321000
  PF003 Spotřeba energie 502000 321000
  PF004 Nakoupené ostatní služby 518000 321000
  PF005 Přijatý dobropis - zboží - sklad B 504000 321000
  PF006 Nákup zboží sklad A 131000 321000
  PF007 Nákup materiálu sklad A 111000 321000
  PF008 Vyfakturované nepřevzaté zboží 139000 131000
  PF009 Nevyfakturované zboží - odhad 132000 389000
  PF010 Nákup materiálu - sklad B 501000 321000
  PF011 Přijatý dobropis - materiál - sklad B 501000 321000
  PF012 Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 041000 321000
  PF013 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 042000 321000
  PF014 Přijetí zálohové faktury 314000 314000
  PF015 Odpočet přijaté zálohové faktury 314000 321000
  PH001 Pohledávky - Tržby za zboží 311000 604000
  PH002 Pohledávky - Tržby za služby 311000 602000
  PH003 Pohledávky - Záloha 324000 324000
  PH004 Pohledávky - Vydaný dobropis - zboží 311000 604000
  PH005 Pohledávky - Vydaný dobropis - služby 311000 602000
  PH006 Pohledávky - Tržby za vlastní výrobky 311000 601000
  PH007 Pohledávky - Vydaný dobropis - vlast.výrobky 311000 601000
  PP001 Převod hotovosti z BÚ xxxxxx 261000
  PP002 Úhrada faktury hotově xxxxxx 311000
  PP003 Tržba v hotovosti - zboží xxxxxx 604000
  PP004 Vklad podnikatele-úhrada kapitálu xxxxxx 353000
  PP005 Tržba v hotovosti - služby xxxxxx 602000
  PP006 Platba zaměstnance xxxxxx 335000
  PP007 Kurzové rozdíly k 31.12. xxxxxx 663000
  PV001 Odvod hotovosti na BÚ 261000 xxxxxx
  PV002 Nákup spotř. materiálu 501000 xxxxxx
  PV003 Nákup ostatních služeb 518000 xxxxxx
  PV004 Výplata mezd 331000 xxxxxx
  PV005 Úhrada dodavat. faktury hotově 321000 xxxxxx
  PV006 Cestovné 512000 xxxxxx
  PV007 Výplata mezd 379000 xxxxxx
  PV008 Záloha zaměstnanci 331000 xxxxxx
  PV009 Kurzové rozdíly k 31.12. 563000 xxxxxx
  Z001 Nákup zboží - sklad B 504000 321000
  Z002 Opravy a udržování 511000 321000
  Z003 Spotřeba energie 502000 321000
  Z004 Nakoupené ostatní služby 518000 321000
  Z005 Přijatý dobropis - zboží - sklad B 504000 321000
  Z006 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 042000 321000
  Z007 Leasingová smlouva - první splátka, akontace 381000 379000
  Z008 Leasingová smlouva - splátkový kalendář 381000 379000
  Z009 Sociální pojištění zaměstnanci 331000 336000
  Z010 Zdravotní pojištění zaměstnanci 331000 336000
  Z011 Daň z příjmů ze závislé činnosti - zálohy 331000 342000

Předkontace

Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace.
V praxi se předkontace velmi často uvádí přímo na konkrétní účetní doklad – např. formou jakéhosi „kontačního razítka“
Je však třeba mít na paměti, že Zákon o účetnictví uvádění předkontací přímo na doklad neukládá účetním jednotkám za povinnost. Na účetním dokladu musí být „jen“ uvedeno označení účetního dokladu a podpisový záznam (např. vlastnoruční podpis) osoby, která účetní doklad zaúčtovala.

 

Souvztažné účty , MD, D

Souvztažnými účty rozumíme dva (případně i více) účtů, na které dochází k zápisu účetního případu. Tyto účty musí odpovídat obsahu účetního případu, tj. musí být vybrány tak, aby zápis na ně měl smysl a co nejlépe zachycoval událost (operaci), ke které došlo a kterou je potřeba zaúčtovat.

Vlastní zápis účetního případu musí být formálně a věcně správný.

Formální správností účetního zápisu rozumíme všech těchto tří pravidel:

Účtuje se na dva různé – tedy souvztažné účty
Na těchto dvou různých účtech se účtuje na různých stranách, tj. na jednom účtu na straně MD, na druhém účtu na straně DAL Částky, které se zaúčtutují na těchto 2 různých účtech a na jejich 2 různých stranách, musí být shodné.
Věcná správnost účetního zápisu spočívá právě ve volbě správných souvztažných účtů. Znamená to tedy, že například pro účetní případ „Faktura odběrateli za výrobky“ musíme vybrat dva správné souvztažné účty 311 (pro stranu MD) a 601 (pro stranu DAL). Zvolíme-li dva jiné účty, účetní případ bude možná správně po formální stránce (projde „testem formální správnosti“ – viz výše), ale nebude správně věcně.

Výběr souvztažných účtů je tak jednou z hlavních náplní práce účetního pracovníka. V současné době lze na trhu s odbornou literaturou najít celou řadu sbírek souvztažností, tj. vlastně jakých si návodů, které účty použít pro stranu MD a pro stranu DAL k zaúčtování konkrétní účetní oprace.

 

Předpisy, souvztažnosti a předkontace

 • Účtovací předpis

Dvojice účtů, na nichž bude účetní případ zaúčtován. Představuje vstupní data pro proces zaúčtování dokladu.

 • Účetní souvztažnost
Přiřazuje účtovací předpis pro určitý typ účetního případu. Obsahuje
 • vysvětlující popis, který definuje účetní případ
 • účtovací předpis

Souvztažnost je použitelná pro určitou třídu konkrétních dokladů (právě jednu). Např. pro pokladní doklady, prodejní doklady apod. Program při práci s danou třídou nabízí právě ty souvztažnosti, které jsou pro ní k dispozici.

Souvztažnosti jsou v rámci určité třídy uspořádané do stromové struktury.

V rámci souvztažnosti může být účtovací předpis definován úplně (Md, Dal), nebo je na jedné straně účet neuveden. Takové souvztažnosti slouží pro situace, kdy jedna (nevyplněná) strana je určena kontextem (např. účet pokladny, skladu, ...)

 • Předkontace

Data popisující jak bude účetní doklad zaúčtován. Přiřazuje (na základě souvztažností) konkrétní předpisy.

 • Proces "Definování předkontací " spočívá v přiřazení účetních souvztažností produktu, skupině produktů, skladu,...
 • Předkontace používá uživatel v procesu kontace (viz níže).
 • Předkontace produktů

Předpisuje způsob účtování jednotlivých produktů ( položky katalogu produktů ) - nepovinně.

Zde je nutno vnímat, že předkontace pro prodej produktu je jiná než předkontace např. pro výdej do spotřeby, je tedy třeba zavést vazební tabulku pro přiřazení "konkrétní souvztažnost - produkt - třída dokladu".

 • Předkontace skupin produktů

Předpisuje způsob účtování skupinám produktů - nepovinně.

Vztah předkontace ke třídě dokladu - totéž jako u produktu.

 • Předkontace skladů

Předpisuje způsob účtování skladům - nepovinně.

Vztah předkontace ke třídě dokladu - totéž jako u produktu.

 • Předkontace šablon

Předpisuje způsob účtování šablonám - nepovinně.

Šablona patří ke konkrétní třídě dokladů, je zde tedy také jednoznačná předkontace.

 • Předkontace dokladů

Předpisuje způsob účtování jednotlivým položkám dokladu (poslední instance, odtud už to půjde do účetnictví). Je tvořena daty ze dvou různých tabulek:

 • Účetní předkontace dokladu (TDOKPU)
 • Daňové předkontace dokladu (TDOKPD)
 • Proces Kontace

Proces přiřazení předkontace (resp. účtovacího předpisu) konkrétnímu účetnímu případu (řádku dokladu).

Základní kontace
Základními kontacemi nazýváme kontace vytvořené automaticky systémem při prvním spuštění. Kontace jsou již „sestavené“, obsahují jednotlivé řádky pro účtování strany Má dáti a Dal účetního zápisu. Do kontace stačí doplnit:

Druh účetního dokladu. Nastavujete, kam do účetního deníku se budou účtovat prvotní doklady, které zaúčtujete pomocí základní kontace. Účty k jednotlivým řádkům základní kontace. Nastavujete, které účty použijete při zaúčtování prvotního dokladu.

 

FakturaceNet - online agenda    FaNet - online agenda
FUNKCE - Úvod | Obrazovky vše | Přihlásit | Registrace | o firmě, spolupráce | ceny a provize
ÚČETNICTVÍ - Banky SWIFT, BIC | K.Symboly | Osnova | Členění DPH | Předkontace
DIAGRAMY, NÁVODY - Příjemka na sklad | Výdejka ze skladu | Fakturace Základní Schema | Příjem sklad TXT | Výdej sklad TXT
Webhosting-domeny.info Webhosting-domeny.info PageRank Seo servis Rank CZ