Demo ukázka - free.fanet.cz
Fakturace Net Fakturace Net

Demo ukázka - free.fanet.cz

Seznam konstantních symbolů

  Symbol Popis konstatní symbol
  0004 platby za zboží(kromě plat.pod sym.10X,80X)
  0006 platby za zboží(kromě plat.pod sym.10X,80X)
  0008 platby za zboží(kromě plat.pod sym.10X,80X)
  0009 platby za zboží(kromě plat.pod sym.10X,80X)
  0024 platby za dodávky investiční povahy
  0026 platby za dodávky investiční povahy
  0028 platby za dodávky investiční povahy
  0029 platby za dodávky investiční povahy
  0034 prostředky na mzdy
  0036 prostředky na mzdy
  0038 prostředky na mzdy
  0039 prostředky na mzdy
  0054 penále.,popl.z prodl.a jiné maj.sankce
  0056 penále.,popl.z prodl.a jiné maj.sankce
  0058 penále.,popl.z prodl.a jiné maj.sankce
  0059 penále.,popl.z prodl.a jiné maj.sankce
  0064 převody prostř.na mzdy a ostat.osob.nákl.
  0066 převody prostř.na mzdy a ostat.osob.nákl.
  0068 převody prostř.na mzdy a ostat.osob.nákl.
  0079 tržby za prodané zboží a poskyt.stravování
  0102 platby za zemědělské výrobky
  0104 platby za zemědělské výrobky
  0106 platby za zemědělské výrobky
  0108 platby za zemědělské výrobky
  0109 platby za zemědělské výrobky
  0114 odvody příspěvkových organizací
  0116 odvody příspěvkových organizací
  0117 odvody příspěvkových organizací
  0118 odvody příspěvkových organizací
  0119 odvody příspěvkových organizací
  0134 srážky z mezd
  0136 srážky z mezd
  0137 srážky z mezd
  0138 srážky z mezd
  0139 srážky z mezd
  0149 srážka daně z úroků (B)
  0154 hospodářsko operativní výdaje
  0156 hospodářsko operativní výdaje
  0158 hospodářsko operativní výdaje
  0159 hospodářsko operativní výdaje
  0164 splátky úvěrů a půjček (O)
  0168 splátky úvěrů a půjček (O)
  0169 splátky úvěrů a půjček (O)
  0179 tržby za poskytnuté služby
  0254 platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
  0258 platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
  0279 vklady na účty zemědělských družstev
  0302 plat. za služby(kromě plateb pod sym.40X)(O)
  0304 plat. za služby(kromě plateb pod sym.40X)(O)
  0306 plat. za služby(kromě plateb pod sym.40X)(O)
  0308 plat. za služby(kromě plateb pod sym.40X)(O)
  0309 platby za služby(kromě plateb pod sym.40X)(O
  0354 platby určené k výplat.v hotov.prostř.pošt
  0358 platby určené k výplat.v hotov.prostř.pošt
  0379 ostatní příjmy (O)
  0402 platby za přepravné
  0404 platby za přepravné
  0406 platby za přepravné
  0408 platby za přepravné
  0409 platby za přepravné
  0414 odvody vedlejších hospodářství
  0416 odvody vedlejších hospodářství
  0417 odvody vedlejších hospodářství
  0418 odvody vedlejších hospodářství
  0419 odvody vedlejších hospodářství
  0459 hotovostní výplaty z účtů zeměd.družstev
  0479 vrácené mzdy
  0554 finanční platby ostatní (O)
  0556 finanční platby ostatní (O)
  0558 finanční platby ostatní (O)
  0559 finanční platby ostatní (O)
  0579 vrácené hotovosti na nákup
  0854 přechodně poskytnuté půjčky
  0856 přechodně poskytnuté půjčky
  0858 přechodně poskytnuté půjčky
  0859 přechodně poskytnuté půjčky
  0934 dávky sociál.zabezpeč.(důchody,podpory,NP)
  0936 dávky sociál.zabezpeč.(důchody,podpory,NP)
  0938 dávky sociál.zabezpeč.(důchody,podpory,NP)
  0939 dávky sociál.zabezpeč.(důchody,podpory,NP)
  0959 dotace poštám(B)
  0964 ostatní převody
  0966 ostatní převody
  0968 ostatní převody
  1144 běž.plat.daní,popl.,odv.a cel.vč.zál.a spl.
  1146 běž.plat.daní,popl.,odv.a cel.vč.zál.a spl.
  1147 běž.plat.daní,popl.,odv.a cel.vč.zál.a spl.
  1148 běž.plat.daní,popl.,odv.a cel.vč.zál.a spl.
  1149 běž.plat.daní,popl.,odv.a cel.vč.zál.a spl.
  1314 místní poplatky
  1316 místní poplatky
  1317 místní poplatky
  1318 místní poplatky
  1319 místní poplatky
  1379 vklady obyvatel(vč.depoz.a vkl.certifik.)(BS
  1514 převody prostředků na účel.invest.výstavbu
  1516 převody prostředků na účel.invest.výstavbu
  1517 převody prostředků na účel.invest.výstavbu
  1518 převody prostředků na účel.invest.výstavbu
  1519 převody prostředků na účel.invest.výstavbu
  1559 výplaty z vkladů obyvatelstva(BS)
  1754 zvlášt.příspěvky zúčt. na invest.účty SBD
  1756 zvlášt.příspěvky zúčt. na invest.účty SBD
  1758 zvlášt.příspěvky zúčt. na invest.účty SBD
  1759 zvlášt.příspěvky zúčtované na invest.účty SB
  1814 převody prostředků na ostat.(neinvest.)účely
  1816 převody prostředků na ostat.(neinvest.)účely
  1817 převody prostředků na ostat.(neinvest.)účely
  1818 převody prostředků na ostat.(neinvest.)účely
  1819 převody prostředků na ostat.(neinvest.)účely
  1959 dotace bankám(BS)
  1979 odvody pošt(B)
  2054 nákup cenných papírů(akcie,obligace,směnky)
  2056 nákup cenných papírů(akcie.obligace,směnky)
  2058 nákup cenných papírů(akcie,obligace,směnky)
  2059 nákup cenných papírů(akcie,obligace,směnky)
  2099 nákup cenných papírů(B)
  2144 platby doměrků
  2146 platby doměrků
  2147 platby doměrků
  2148 platby doměrků
  2149 platby doměrků
  2514 příjmy z činnosti lékárenské služby
  2516 příjmy z činnosti lékárenské služby
  2517 příjmy z činnosti lékárenské služby
  2518 příjmy z činnosti lékárenské služby
  2519 příjmy z činnosti lékárenské služby
  2554 úhrady pojistných plnění pojišťovnami
  2556 úhrady pojistných plnění pojišťovnami
  2558 úhrady pojistných plnění pojišťovnami
  2559 úhrady pojistných plnění pojišťovnami
  2614 příjmy od obyvatelstva
  2616 příjmy od obyvatelstva
  2617 příjmy od obyvatelstva
  2618 příjmy od obyvatelstva
  2619 příjmy od obyvatelstva
  2699 devizové operace nákup(B)
  2714 příjmy od organizací
  2716 příjmy od organizací
  2717 příjmy od organizací
  2718 příjmy od organizací
  2719 příjmy od organizací
  2979 odvody bank(BS)
  3014 příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
  3016 příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
  3017 příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
  3018 příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
  3019 příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
  3054 prodej cenných papírů
  3056 prodej cenných papírů
  3058 prodej cenných papírů
  3059 prodej cenných papírů
  3099 prodej cenných papírů(B)
  3144 platby příslušenst.daně a cla(exek.nákl.)
  3146 platby příslušenst.daně a cla(exek.nákl.)
  3147 platby příslušenst.daně a cla(exek.nákl.)
  3148 platby příslušenst.daně a cla(exek.nákl.)
  3149 platby příslušenst.daně a cla(exek.nákl.)
  3214 příjmy z prodeje bytů do osob.vlast.občanů
  3216 příjmy z prodeje bytů do osob.vlast.občanů
  3217 příjmy z prodeje bytů do osob.vlast.občanů
  3218 příjmy z prodeje bytů do osob.vlast.občanů
  3219 příjmy z prodeje bytů do osob.vlast.občanů
  3514 lázeňský poplatek
  3516 lázeňský poplatek
  3517 lázeňský poplatek
  3518 lázeňský poplatek
  3519 lázeňský poplatek
  3552 platby připoj. penzijním fondům od zaměstn.
  3554 platby pojistného pojišťovnám
  3556 platby pojistného pojišťovnám
  3558 platby pojistného pojišťovnám
  3559 platby pojistného pojišťovnám
  3614 pokuty ukládané a vybírané obcí a okr.úřady
  3616 pokuty ukládané a vybírané obcí a okr.úřady
  3617 pokuty ukládané a vybírané obcí a okr.úřady
  3618 pokuty ukládané a vybírané obcí a okr.úřady
  3619 pokuty ukládané a vybírané obcí a okr.úřady
  3699 devizové operace prodej(B)
  3714 sankční poplatky
  3716 sankční poplatky
  3717 sankční poplatky
  3719 sankční poplatky
  4054 proplacení výnosů z cenných papírů
  4056 proplacení výnosů z cenných papírů
  4058 proplacení výnosů z cenných papírů
  4059 proplacení výnosů z cenných papírů
  4099 proplacení výnosů z cenných papírů(B)
  4144 vratky ve prospěch účtů daň.subj.
  4146 vratky ve prospěch účtů daň.subj.
  4147 vratky ve prospěch účtů daň.subj.
  4148 vratky ve prospěch účtů daň.subj.
  4149 vratky ve prospěch účtů daň.subj.
  4214 příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
  4216 příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
  4217 příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
  4218 příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
  4219 příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
  4314 ostatní a nahodilé příjmy
  4316 ostatní a nahodilé příjmy
  4317 ostatní a nahodilé příjmy
  4318 ostatní a nahodilé příjmy
  4319 ostatní a nahodilé příjmy
  4514 příspěvky vedlejším hospodářstvím
  4516 příspěvky vedlejším hospodářstvím
  4517 příspěvky vedlejším hospodářstvím
  4518 příspěvky vedlejším hospodářstvím
  4519 příspěvky vedlejším hospodářstvím
  4614 příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
  4616 příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
  4617 příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
  4618 příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
  4619 příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
  4714 příspěvky občanským sdružením
  4716 příspěvky občanským sdružením
  4717 příspěvky občanským sdružením
  4718 příspěvky občanským sdružením
  4719 příspěvky občanským sdružením
  4814 dotace církvím a náboženským společnostem
  4816 dotace církvím a náboženským společnostem
  4817 dotace církvím a náboženským společnostem
  4818 dotace církvím a náboženským společnostem
  4819 dotace církvím a náboženským společnostem
  4914 příspěvky a dary mezinárodním organizacím
  4916 příspěvky a dary mezinárodním organizacím
  4917 příspěvky a dary mezinárodním organizacím
  4918 příspěvky a dary mezinárodním organizacím
  4919 příspěvky a dary mezinárodním organizacím
  5014 dotace příspěv.a ostat.organ.na investice
  5016 dotace příspěv.a ostat.organ.na investice
  5017 dotace příspěv.a ostat.organ.na investice
  5018 dotace příspěv.a ostat.organ.na investice
  5019 dotace příspěv.a ostat.organ.na investice
  5144 převody prostř.mezi účty správců daní
  5146 převody prostř.mezi účty správců daní
  5147 převody prostř.mezi účty správců daní
  5148 převody prostř.mezi účty správců daní
  5149 převody prostř.mezi účty správců daní
  5314 ostatní příspěvky
  5316 ostatní příspěvky
  5317 ostatní příspěvky
  5318 ostatní příspěvky
  5319 ostatní příspěvky
  5514 dotace provozní
  5516 dotace provozní
  5517 dotace provozní
  5518 dotace provozní
  5519 dotace provozní
  5614 dotace na investice
  5616 dotace na investice
  5617 dotace na investice
  5618 dotace na investice
  5619 dotace na investice
  6144 silniční daň placená celnímu orgánu
  6146 silniční daň placená celnímu orgánu
  6147 silniční daň placená celnímu orgánu
  6148 silniční daň placená celnímu orgánu
  6149 silniční daň placená celnímu orgánu
  6414 ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
  6416 ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
  6417 ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
  6418 ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
  6419 ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
  7114 dotace na investiční výstavbu ze stát.fondů
  7116 dotace na investiční výstavbu ze stát.fondů
  7117 dotace na investiční výstavbu ze stát.fondů
  7118 dotace na investiční výstavbu ze stát.fondů
  7119 dotace na investiční výstavbu ze stát.fondů
  7144 poplatky placené celnímu orgánu
  7146 poplatky placené celnímu orgánu
  7147 poplatky placené celnímu orgánu
  7148 poplatky placené celnímu orgánu
  7149 poplatky placené celnímu orgánu
  7214 dotace okresním úřadům a obcím
  7216 dotace okresním úřadům a obcím
  7217 dotace okresním úřadům a obcím
  7218 dotace okresním úřadům a obcím
  7219 dotace okresním úřadům a obcím
  7514 vztahy státního rozpočtu k bance
  7516 vztahy státního rozpočtu k bance
  7517 vztahy státního rozpočtu k bance
  7518 vztahy státního rozpočtu k bance
  7519 vztahy státního rozpočtu k bance
  7614 dávky sociálního zabezpečení
  7616 dávky sociálního zabezpečení
  7617 dávky sociálního zabezpečení
  7618 dávky sociálního zabezpečení
  7619 dávky sociálního zabezpečení
  7714 státní sociální podpora
  7716 státní sociální podpora
  7717 státní sociální podpora
  7718 státní sociální podpora
  7719 státní sociální podpora
  8144 ostatní platby daní,poplatků a odvodů
  8146 ostatní platby daní,poplatků a odvodů
  8147 ostatní platby daní,poplatků a odvodů
  8148 ostatní platby daní,poplatků a odvodů
  8149 ostatní platby daní,poplatků a odvodů
  9114 finanční zúčtování
  9116 finanční zúčtování
  9117 finanční zúčtování
  9118 finanční zúčtování
  9119 finanční zúčtování
  9144 zrušené dávky placené celnímu orgánu
  9146 zrušené dávky placené celnímu orgánu
  9147 zrušené dávky placené celnímu orgánu
  9148 zrušené dávky placené celnímu orgánu
  9149 zrušené dávky placené celnímu orgánu
  9617 vratky přísp. na čl.podíly v družs.stab.BV
  9814 mimořádné odvody v průběhu roku
  9816 mimořádné odvody v průběhu roku
  9817 mimořádné odvody v průběhu roku
  9818 mimořádné odvody v průběhu roku
  9819 mimořádné odvody v průběhu roku
  9914 účelové prostř.ze SR poskyt.z vlád.rozp.rez.
  9916 účelové prostř.ze SR poskyt.z vlád.rozp.rez.
  9917 účelové prostř.ze SR poskyt.z vlád.rozp.rez.
  9918 účelové prostř.ze SR poskyt.z vlád.rozp.rez.
  9919 účelové prostř.ze SR poskyt.z vlád.rozp.rez.

Kódování peněžních úhrad v platebním styku

Položky "číslo účtu", "variabilní symbol", "specifický symbol", "konstantní symbol" aj. jsou všem dobře známé. Dnes nás banky zahrnují novinkami jako sběrné boxy, GSM banking a podobně, které nám mají šetřit čas. A pokud se nechceme zdržovat opakovaným vyplňováním, vyplatí se nám dobře orientovat v systému kódování.

Platební styk může být organizován několika způsoby. V zahraničním platebním styku lze užít tzv. korespondentských účtů. V tuzemském platebním styku užívají všechny banky clearingového centra u ČNB. Tam mají veden účet, na který ČNB nepřipisuje každou jednotlivou platbu klientů či banky, ale pouze úhrnné saldo všech pohledávek a závazků. Tím je systém mnohem jednodušší (banky nemusí mít účty u sebe navzájem), zároveň je ovšem třeba platby přesně identifikovat. A k tomu slouží kódovací systém, který má řadu povinných a nepovinných prvků.

Nejběžnějším bankovním převodem, který by mohl sloužit jako dobrý model, je příkaz k úhradě. Mezi povinné prvky příkazu k úhradě patří bankovní spojení plátce a příjemce. To se skládá z čísla běžného účtu a identifikačního (směrového) kódu banky. Dále částka, označení měny, datum, podpis a konstantní symbol. Některé náležitosti jsou nepovinné: datum splatnosti, variabilní symbol, specifický symbol a některé další doplňující údaje.

Specifický symbol je číselný kód s maximálním počtem deseti znaků, který se užívá jen u některých bank a účtů, především u sporožira, a slouží bankám pro zpracování platby. Klienti ho užívají jen zřídka po dohodě se svou bankou.

Variabilní symbol je taktéž číselný kód s maximálním počtem deseti znaků. Slouží k identifikaci platby pro příjemce. Odesílatel platby nejčastěji udává rodné číslo, IČO, číslo faktury aj.

Součástí kódu při platebním styku je také již zmíněný (povinný) konstantní symbol (KS). Ten označuje charakter platby. Systém konstantních symbolů je na první pohled složitější. Na klienty jako fyzické osoby se jich ovšem vztahuje jen několik a jejich osvojení a užívání také nemusí dělat příliš problémů. Nicméně pro lepší pochopení neškodí alespoň rámcově znát, jak je tento systém tvořen. Skladba a uvádění konstantních symbolů se liší dle užití. Mezi tuzemci se KS skládá ze dvou částí. Základní část je jedno- až trojmístná a vyjadřuje charakter platby. Proměnná část vyjadřuje způsob placení (resp. zúčtování). Schéma můžeme tedy označit např. jako"ZZZX". Dále jsou KS členěny do devíti tříd. U mezinárodního platebního styku je schema obdobné, jen obrácené a může být vyjádřeno např. jako „MTTT“. Základní část vyjadřuje charakter platby (T) a proměnná část (M) určuje zda jde o platbu z podnětu tuzemce („1“) či cizozemce („2“).

 

FakturaceNet - online agenda    FaNet - online agenda
FUNKCE - Úvod | Obrazovky vše | Přihlásit | Registrace | o firmě, spolupráce | ceny a provize
ÚČETNICTVÍ - Banky SWIFT, BIC | K.Symboly | Osnova | Členění DPH | Předkontace
DIAGRAMY, NÁVODY - Příjemka na sklad | Výdejka ze skladu | Fakturace Základní Schema | Příjem sklad TXT | Výdej sklad TXT
Webhosting-domeny.info Webhosting-domeny.info PageRank Seo servis Rank CZ